Start
(aktualizacja: 05-10-2015r.)

  Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, iż w terminie: od dnia 05.10.2015r. do dnia 09.10.2015r. przyjmowane będą  wnioski o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych...

Więcej informacji >>TUTAJ<<

(zamieszczono: 30-09-2015r.)

150930_spadachron.png

(zamieszczono: 28-09-2015r.)

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego dla 11 bezrobotnych kobiet w wieku powyżej 30-tu lat...

Więcej informacji >>TUTAJ<<

(zamieszczono: 21-09-2015r.)

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków z Funduszu Pracy o przyznanie bonów na zasiedlenie...

Więcej informacji >>TUTAJ<<

(aktualizacja: 05-08-2015r.)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W SPRAWIE FINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

Wniosek może składać pracodawca, który ma siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności na terenie powiatu łukowskiego, zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w terminie do dnia 31.10.2015 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy, ul. Piłsudskiego 14, 21-400 Łuków.

W latach 2014-2015 zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 598) wsparciem w ramach kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców będą objęte osoby w wieku 45 lat i więcej.

Wniosek można pobrać w siedzibie Urzędu lub na stronie internetowej www.praca.lukow.pl.

Wnioski pracodawców rozpatrywane będą zgodnie z kolejnością ich wpływu w terminie 30 dni od dnia złożenia.

Urząd zastrzega sobie możliwość zamknięcia naboru. Informacja o zamknięciu naboru zostanie zamieszczona z trzydniowym wyprzedzeniem w formie odrębnego ogłoszenia
w siedzibie oraz na stronie internetowej urzędu.

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek o finansowanie kosztów kształcenia
 2. Formularz informacji przedstawioany przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 3. Oświadczenie o pomocy de minimis

(zamieszczono: 23-07-2015r.)

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie prowadzi nabór ciągły wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia...

Więcej informacji >>TUTAJ<<

(aktualizacja: 08-09-2015r.)

2014_2020_fe_wer.jpg    2014_2020_ue_efs.jpg

NABÓR WNIOSKÓW NA BONY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o przyznanie:

 • bonu szkoleniowego,

Bon może być przyznany osobie, posiadającej status bezrobotnego, która spełnia łącznie poniższe warunki, czyli:

 • nie ukończyła 30 roku życia,
 • nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu (tzw. kategoria NEET)*
 • dla której ustalono profil pomocy II lub profil pomocy I - w uzasadnionych przypadkach (art. 33 ust. 2b i 2c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy),
 • założenia indywidualnego planu działania zakładają przyznanie bonu,
 • złożyła wniosek o przyznanie bonu.

Wnioski wydawane są u doradców klienta (stanowisko 1-8 oraz pokój nr 7-8 zgodnie z obowiązującym podziałem literowym).

Wnioski można składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie ul. Piłsudskiego 14, pok. Nr 10 w godz. 8.00 – 15.00.

Termin zakończenia w/w naboru uzależniony będzie od ilości złożonych wniosków.

*Osoba młoda w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienia lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

>>WIECEJ INFORMACJI<<

NABÓR WNIOSKÓW NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie kosztów szkolenie indywidualnego oraz wniosków o dofinansowanie kosztów szkolenia indywidualnego (forma pomocy dla osób powyżej 30 roku życia).

Wnioski o sfinansowanie kosztów szkolenie indywidualne oraz o dofinansowanie kosztów szkolenia indywidualnego powinny zawierać uzasadnienie celowości szkolenia.

Szkolenia indywidualne, których koszt nie przekroczy 3 000 zł będą sfinansowane w całości (100% kosztów). Osoby zainteresowane powinny złożyć:

Osoby zainteresowane szkoleniem, którego koszt przekroczy 3 000 zł powinny złożyć:

W/w dokumenty można składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie ul. Piłsudskiego 14, pok. Nr 10 w godz. 8.00 – 15.00.

Termin zakończenia w/w naboru uzależniony będzie od ilości złożonych wniosków.

>>WIĘCEJ INFORMACJI<<

Zachęcamy do rejestrowania się w urzędzie pracy drogą elektroniczną lub składania elektronicznie wniosku o rejestrację.

Jeżeli dysponujesz:
 • podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
 • profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)
możesz samodzielnie zarejestrować się jako bezrobotny lub poszukujący pracy nie przychodząc do urzędu. Elektronicznej rejestracji dokonuje się na portalu www.praca.gov.pl

Jeżeli nie dysponujesz żadną formą podpisu elektronicznego możesz złożyć elektronicznie wniosek o zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy korzystając z portalu www.praca.gov.pl
Wizyta w urzędzie pracy jest wówczas konieczna, ale dzięki samodzielnemu wprowadzeniu wymaganych danych skracasz maksymalnie czas wizyty w urzędzie.
 
Ważna Informacja! Po dokonaniu elektronicznej rejestracji należy obowiązkowo zapoznać się z informacją wysłaną na podany przy rejestacji adres e-mail.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „Rejestracja

Uwaga !

Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, odpowiadającą wymogom określonym w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r.  poz. 267 ze zm.), którego treść jest następująca: „Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.”

W związku z powyższym treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
 • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),
 • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Zmieniony ( 2015-10-05 )
 
 
 

 

 Została ona utworzona, aby przybliżyć Państwu zakres działalności oraz rolę, jaką odgrywa Urząd Pracy na lokalnym rynku pracy, a także formy pomocy skierowanej do osób bezrobotnych oraz dla pracodawców poszukujących nowych pracowników.


EFS
caz.gif
 EURES  BIP

Zmieniony ( 2014-11-20 )
 
Aktualności
151006 Przedłużenie naboru
Przedłużenie do 12.10.2015r. naboru na doposażenie .
        
 
150921 Nabór wniosków o dofinansowanie studiów (aktualizacja)

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, iż w terminie: od dnia 05.10.2015r. do dnia 09.10.2015r. przyjmowane będą  wnioski o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych...

        
 
150928 Nabór wniosków na doposażenie
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o refundację ze środków funduszu pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego...
        
 
150921 Nabór wniosków na bony na zasiedlenie
Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków z Funduszu Pracy o przyznanie bonów na zasiedlenie...
        
 
150902 Zapytanie ofertowe: Kurs AutoCAD

Zapraszamy instytucje szkoleniowe do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn: „Kurs AutoCAD...

        
 
150820 Zapytanie ofertowe: Kwalifikacja wstępna przyśpieszona
Zapraszamy instytucje szkoleniowe do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia szkolenia:„Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie bloku programowego kat. C1, C1+E, C, C+E”...
        
 
150803 Nabór ankiet na szkolenie 30+
(aktualizacja: 18-08-2015): Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór ankiet zgłoszeniowych na szkolenia grupowe dla osób powyżej 30-go roku życia...
        
 
150728 Kryteria rekrutacji "Aktywizacja osób 30+..."
Kryteria rekrutacji uczestników projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (I)”...
        
 
150723 Nabór wniosków na dof. wynagrodzenia 50+
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie prowadzi nabór ciągły wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia...
        
 
150430 Kryteria rekrutacji "Aktywizacja osób młodych..."
Kryteria rekrutacji uczestników projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (I)”...
        
 
140521 Projekt: Outplacement dla oświaty (aktualizacja)
Informujemy, iż od 1 kwietnia 2014 roku do 30 września 2015 roku jest realizowany projekt pt. „Outplacement dla oświaty” w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013...
        
 
150302 Nowe zasady udzielania dotacji
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, że wprowadzone zostały nowe Zasady udzielania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej...
        
 
150217 Progam Regionalny "LUDZIE MŁODZI"
W dniu 12.12.2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie podpisał Porozumienie w sprawie realizacji w 2015 roku w województwie lubelskim Programu Regionalnego „Ludzie Młodzi”...
        
 
150113 Pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, że od listopada 2014 r. uruchomiony został II etap programu pożyczkowego „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”, który obejmuje cały obszar kraju...
        
 
140516 Informacja nt. utworzenia Partnerstwa loklanego
Informacja na temat utworzenia Partnerstwa lokalnego na rzecz promocji zatrudnienia i przedsiebiorczości...
        
 
130924 Zobacz film zanim wyjedziesz
Pod koniec sierpnia 2013 roku brytyjska agencja ds. przestępczości zorganizowanej SOCA (Serious Organized Crime Agency) opublikowała raport pn. “Strategiczna ocena charakteru i skali handlu ludźmi w 2012 roku”...
        
 
Zmiany do Ustawy
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje o zmianach do Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Można się z nimi zapoznać >> TUTAJ << .
 
Kary za niedopełnienie obowiązku powiadomienia o zatrudnienu
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje nałożenie grzywny za wykroczenia przeciwko jej przepisom,
        
 
Przetargi
150918 Wybór oferty Kosmetyczka
Data publikacji: 2015-09-18

Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę.