Start

(Zamieszczono: 23-11-2015r.)

Uprzejmie informujemy, iż dnia 24 grudnia 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie będzie nieczynny.

(Aktualizacja: 27-11-2015r.)

Powiatowy Urząd Pracy przedłuża nabór wniosków na 6 bonów na zasiedlenie dla osób 30 r. ż.

Bon może być przyznany osobie, posiadającej ststus bezrobotnego, która spełnia łącznie poniższe warunki, czyli:

  • nie ukończyła 30 roku życia,
  • dla której ustalono profil pomocy II lub profil pomocy I* - (art. 33 ust. 2b i 2c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy),
  • założenia indywidualnego planu działania zakładają przyznanie bonu,
  • złoży wniosek o przyznanie bonu. 

Wnioski wydawane są u doradców klienta (stanowisko 1-8 oraz pokól 7-8 zgodnie z obowiązującym podziałem literowym)

Wnioski można składać do dnia 02.12.2015 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie ul. Piłsudskiego 14, pok. nr 10 w godz. 8.00 - 15.00.

*dla osoby, której ustalono I profil pomocy bon na zasiedlenie może być przyznany w uzasadnionych przypadkach.

Łuków, dnia 27.11.2015r.

Zachęcamy do rejestrowania się w urzędzie pracy drogą elektroniczną lub składania elektronicznie wniosku o rejestrację.

Jeżeli dysponujesz:
  • podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
  • profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)
możesz samodzielnie zarejestrować się jako bezrobotny lub poszukujący pracy nie przychodząc do urzędu. Elektronicznej rejestracji dokonuje się na portalu www.praca.gov.pl

Jeżeli nie dysponujesz żadną formą podpisu elektronicznego możesz złożyć elektronicznie wniosek o zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy korzystając z portalu www.praca.gov.pl
Wizyta w urzędzie pracy jest wówczas konieczna, ale dzięki samodzielnemu wprowadzeniu wymaganych danych skracasz maksymalnie czas wizyty w urzędzie.
 
Ważna Informacja! Po dokonaniu elektronicznej rejestracji należy obowiązkowo zapoznać się z informacją wysłaną na podany przy rejestacji adres e-mail.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „Rejestracja

Uwaga !

Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, odpowiadającą wymogom określonym w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r.  poz. 267 ze zm.), którego treść jest następująca: „Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.”

W związku z powyższym treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Zmieniony ( 2015-11-27 )
 
 
 

 

 Została ona utworzona, aby przybliżyć Państwu zakres działalności oraz rolę, jaką odgrywa Urząd Pracy na lokalnym rynku pracy, a także formy pomocy skierowanej do osób bezrobotnych oraz dla pracodawców poszukujących nowych pracowników.


EFS
caz.gif
 EURES  BIP

Zmieniony ( 2015-11-23 )
 
Aktualności
151127 Zapytanie ofertowe: sprzęt komputerowy
Zapraszamy firmy handlowe do złożenia oferty w celu dokonania wyboru dostawcy serwerów oraz laptopa dla Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie...
        
 
151118 Giełda pracy: obuwnik szwacz
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie organizuje GIEŁDĘ PRACY na stanowisko: Obuwnik szwacz...
        
 
151105 Nabór na bony na zasiedlenie
Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków na bony na zasiedlenie...
        
 
150728 Kryteria rekrutacji "Aktywizacja osób 30+..."
Kryteria rekrutacji uczestników projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (I)”...
        
 
150430 Kryteria rekrutacji "Aktywizacja osób młodych..."
Kryteria rekrutacji uczestników projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (I)”...
        
 
140521 Projekt: Outplacement dla oświaty (aktualizacja)
Informujemy, iż od 1 kwietnia 2014 roku do 30 września 2015 roku jest realizowany projekt pt. „Outplacement dla oświaty” w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013...
        
 
150302 Nowe zasady udzielania dotacji
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, że wprowadzone zostały nowe Zasady udzielania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej...
        
 
150217 Progam Regionalny "LUDZIE MŁODZI"
W dniu 12.12.2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie podpisał Porozumienie w sprawie realizacji w 2015 roku w województwie lubelskim Programu Regionalnego „Ludzie Młodzi”...
        
 
150113 Pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, że od listopada 2014 r. uruchomiony został II etap programu pożyczkowego „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”, który obejmuje cały obszar kraju...
        
 
140516 Informacja nt. utworzenia Partnerstwa loklanego
Informacja na temat utworzenia Partnerstwa lokalnego na rzecz promocji zatrudnienia i przedsiebiorczości...
        
 
130924 Zobacz film zanim wyjedziesz
Pod koniec sierpnia 2013 roku brytyjska agencja ds. przestępczości zorganizowanej SOCA (Serious Organized Crime Agency) opublikowała raport pn. “Strategiczna ocena charakteru i skali handlu ludźmi w 2012 roku”...
        
 
Zmiany do Ustawy
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje o zmianach do Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Można się z nimi zapoznać >> TUTAJ << .
 
Kary za niedopełnienie obowiązku powiadomienia o zatrudnienu
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje nałożenie grzywny za wykroczenia przeciwko jej przepisom,
        
 
Przetargi
151123 Zawarcie umowy Kierowca wózka jezdniowego
Data publikacji: 2015-11-23
Usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia grupowego: Kierowca operator wózka jezdniowego w ramach projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (I) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.