Start
 tp_lublin2014_mini.jpg

  NOWE FORMY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, że posiada jeszcze środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na nowe formy aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia tj.: 

  • bony szkoleniowe
  • bony na zasiedlenie

Osoby bezrobotne zainteresowane powyższymi formami wsparcia proszone są o zgłaszanie się do doradców klienta (zgodnie z nowym podziałem literowym: stanowiska nr 1-8, pokój nr 14) w celu pobrania wniosków o daną formę wsparcia.

Więcej informacji >>TUTAJ<< 

Od 27.05.2013r. istnieje możliwość zarejestrowania się w urzędzie pracy drogą elektroniczną lub złożenia elektronicznie wniosku o rejestrację.

Jeżeli dysponujesz:
  • podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
  • profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)
możesz samodzielnie zarejestrować się jako bezrobotny lub poszukujący pracy nie przychodząc do urzędu. Elektronicznej rejestracji dokonuje się na portalu www.praca.gov.pl

Jeżeli nie dysponujesz żadną formą podpisu elektronicznego możesz złożyć elektronicznie wniosek o zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy korzystając z portalu www.praca.gov.pl
Wizyta w urzędzie pracy jest wówczas konieczna, ale dzięki samodzielnemu wprowadzeniu wymaganych danych skracasz maksymalnie czas wizyty w urzędzie.
 
Ważna Informacja! Po dokonaniu elektronicznej rejestracji należy obowiązkowo zapoznać się z informacją wysłaną na podany przy rejestacji adres e-mail.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „Rejestracja

Uwaga !

Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, odpowiadającą wymogom określonym w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r.  poz. 267 ze zm.), którego treść jest następująca: „Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.”

W związku z powyższym treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Zmieniony ( 2014-11-12 )
 
 
 

 

 Została ona utworzona, aby przybliżyć Państwu zakres działalności oraz rolę, jaką odgrywa Urząd Pracy na lokalnym rynku pracy, a także formy pomocy skierowanej do osób bezrobotnych oraz dla pracodawców poszukujących nowych pracowników.


EFS
caz.gif
 EURES  BIP

Zmieniony ( 2014-11-20 )
 
Aktualności
141112 Nabór ankiet: Obsługa komputera
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór ankiet zgłoszeniowych na szkolenie grupowe pn: "Obsługa komputera"...
        
 
141105 Zapytanie ofertowe: Kwalifikacja wstępna
Zapraszamy instytucje szkoleniowe do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia szkolenia: "Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie bloku programowego kat. C1, C1+E, C, C+E"...
        
 
141104 Zapytanie ofertowe: Prawo jazdy kat. C+E
Zapraszamy instytucje szkoleniowe do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia szkolenia: "Prawo jazdy kat. C+E"...
        
 
141103 Zapytanie ofertowe: wizaż
Zapraszamy instytucje szkoleniowe do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia szkolenia: "Zawodowy kurs wizażu"...
        
 
141030 - Wstrzymanie naboru: szkolenia indywidualne
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, iż nabór ,,Wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne” zostanie wstrzymany...
        
 
140723 Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Informacja o Krajowym Funduszu Szkoleniowym od WUP w Lublinie.
        
 
140521 Projekt: Outplacement dla oświaty (aktualizacja)
Informujemy, iż od 1 kwietnia 2014 roku do 30 września 2015 roku jest realizowany projekt pt. „Outplacement dla oświaty” w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013...
        
 
140516 Informacja nt. utworzenia Partnerstwa loklanego
Informacja na temat utworzenia Partnerstwa lokalnego na rzecz promocji zatrudnienia i przedsiebiorczości...
        
 
140318 Dni wolne od pracy urzędu
Zarządzenie Nr 6/14 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014r...
        
 
140206 Zmiana zasad ubiegania się o dotację
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, że wprowadzone zostały zmiany do Zasad udzielania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej...
        
 
130924 Zobacz film zanim wyjedziesz
Pod koniec sierpnia 2013 roku brytyjska agencja ds. przestępczości zorganizowanej SOCA (Serious Organized Crime Agency) opublikowała raport pn. “Strategiczna ocena charakteru i skali handlu ludźmi w 2012 roku”...
        
 
Zmiany do Ustawy
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje o zmianach do Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Można się z nimi zapoznać >> TUTAJ << .
 
Kary za niedopełnienie obowiązku powiadomienia o zatrudnienu
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje nałożenie grzywny za wykroczenia przeciwko jej przepisom,
        
 
Przetargi
141119 Unieważnienie przetargu: Obsługa komputera
Data publikacji: 2014-11-19
Zamawiający  działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego
         

141121 Przetarg: Obsługa komputera
Data publikacji: 2014-11-21
Usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia grupowego: Obsługa komputera w ramach projektu aktywność+wiedza=sukces współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego