Start
Odwiedza nas 7 gości
(Zamieszczono: 28-04-2016)

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie

ogłasza nabór

WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

Więcej informacji >>TUTAJ<< 

(Aktualizacja: 14-04-2016)

W naszym dziale "Wydarzenia" znajduje się podsumowanie zakończonych V Targów Pracy i Edukacji, które odbyły się w dniu 8 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie. Wszystkim wystawcom oraz gościom dziękujemy za uczestnictwo.

Więcej informacji >>TUTAJ<<

(Aktualizacja: 04-05-2016)
rpo_2016.png lubelskie_kolor.png efs_2016.png

NABÓR ANKIET NA SZKOLENIE DLA OSÓB POWYŻEJ 30 R. ŻYCIA.

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór ankiet zgłoszeniowych na szkolenia grupowe:

 • Kucharz (14 osób).
 • Krawiec (14 osób)
 • Kierowca operator wózka jezdniowego (14 osób)
 • Operator koparko-ładowarki (14 osób)

Szkolenia realizowane będą w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (II)”.

Kandydatami na szkolenie mogą być osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne, dla których został ustalony I (tylko w uzasadnionych przypadkach) lub II profil pomocy.

Kandydaci, w tym także osoby zamierzające odejść z rolnictwa muszą należeć co najmniej do jednej z następujących grup:

 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej.

 
Uwaga !!!
W ramach projektu obowiązuje inna definicja osoby długotrwale bezrobotnej.

Osobą długotrwale bezrobotną w wieku 30 lat i więcej jest osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. Do okresu bezrobocia można zaliczyć okres pozostawania bez pracy bezpośrednio przed ostatnią rejestracją w PUP, pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia.

Ankiety należy składać w okresie od 01.04.2016 r. do 06.05.2016 r. w sekretariacie urzędu (I piętro, pok. Nr 10) w godz. od 8:00 do 15:30.

Urząd zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia naboru w przypadku napływu dużej ilości ankiet.

>>ANKIETA do pobrania<<

(Zamieszczono: 30-03-2016)

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, iż od 1 kwietnia 2016 roku zmieniają się zbiory osób bezrobotnych obsługiwanych na poszczególnych stanowiskach.

Aktualny podział obsługi osób bezrobotnych znajduje się >>TUTAJ<<

(Zamieszczono: 25-02-2016)

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór ciągły wniosków na dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego 50+

Więcej informacji >>TUTAJ<<
(Zamieszczono: 24-02-2016)

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków na bony na zasiedlenie.

Więcej informacji >>TUTAJ<<
(Zamieszczono: 01-02-2016)

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, iż ogłasza nabór wniosków na bony szkoleniowe.

Więcej informacji >>TUTAJ<<
(Zamieszczono: 01-02-2016)

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie kosztów szkolenia indywidualnego oraz wniosków o dofinansowanie kosztów szkolenia indywidualnego.

Więcej informacji >>TUTAJ<<
(Zamieszczono: 01-02-2016)

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków w sprawie finansowania kosztów szkolenia w ramach umowy trójstronnej.

Więcej informacji >>TUTAJ<<
Zachęcamy do rejestrowania się w urzędzie pracy drogą elektroniczną lub składania elektronicznie wniosku o rejestrację.

Jeżeli dysponujesz:
 • podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
 • profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)
możesz samodzielnie zarejestrować się jako bezrobotny lub poszukujący pracy nie przychodząc do urzędu. Elektronicznej rejestracji dokonuje się na portalu www.praca.gov.pl

Jeżeli nie dysponujesz żadną formą podpisu elektronicznego możesz złożyć elektronicznie wniosek o zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy korzystając z portalu www.praca.gov.pl
Wizyta w urzędzie pracy jest wówczas konieczna, ale dzięki samodzielnemu wprowadzeniu wymaganych danych skracasz maksymalnie czas wizyty w urzędzie.
 
Ważna Informacja! Po dokonaniu elektronicznej rejestracji należy obowiązkowo zapoznać się z informacją wysłaną na podany przy rejestacji adres e-mail.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „Rejestracja"

Uwaga !

Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, odpowiadającą wymogom określonym w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r.  poz. 267 ze zm.), którego treść jest następująca: „Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.”

W związku z powyższym treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
 • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),
 • przedmiotu sprawy, której dotyczy.
Zmieniony ( 2016-05-04 )
 
 
 

 

 Została ona utworzona, aby przybliżyć Państwu zakres działalności oraz rolę, jaką odgrywa Urząd Pracy na lokalnym rynku pracy, a także formy pomocy skierowanej do osób bezrobotnych oraz dla pracodawców poszukujących nowych pracowników.


EFS
caz.gif
 EURES  Logotyp BIP

Zmieniony ( 2016-04-27 )
 
Aktualności
160428 Nabór wniosków na doposażenia
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór wniosków o refundację ze środków funduszu pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy...
        
 
160420 Zapytanie ofertowe: Spedytor
Zapraszamy instytucje szkoleniowe do składania ofert w celu dokonania wyboru wykonawcy do organizacji i przeprowadzenia szkolenia pn: „Spedytor – spedycja i transport od podstaw”...
        
 
160226 Kryteria rekrutacji: projekt dla osób 18-29 lat
Kryteria rekrutacji uczestników projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (II)”...
        
 
160226 Kryteria rekrutacji: projekt dla osób 30+ (Aktualizacja: 2016-04-14)
(Aktualizacja: 2016-04-14) Kryteria rekrutacji uczestników projektu: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (II)”...
        
 
160225 Nabór: Dofinansowanie wynagrodzenia 50+
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie ogłasza nabór ciągły wniosków na dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego...
        
 
160224 Nabór: bony na zasiedlenie
Powiatowy Urząd Pracy Łukowie informuje, iż ogłasza nabór wniosków na bony na zasiedlenie...
        
 
160201 Nabór: bony szkoleniowe
Powiatowy Urząd Pracy Łukowie informuje, iż ogłasza nabór wniosków na bony szkoleniowe...
        
 
160201 Nabór: Szkolenia indywidualne
Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie kosztów szkolenia indywidualnego oraz wniosków o dofinansowanie kosztów szkolenia indywidualnego...
        
 
160201 Nabór: Umowy trójstronne
Ogłoszenie o naborze wniosków w sprawie finansowania kosztów szkolenia w ramach umowy trójstronnej...
        
 
160107 Program Regionalny: Aktywizacja zawodowa...
W dniu 21.12.2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie podpisał Porozumienie w sprawie realizacji w 2016 roku w województwie lubelskim Programu Regionalnego  „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 –50 lat zamieszkałych na terenach wiejskich”.
        
 
150113 Pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego
Od 2014 r. uruchomiony został program pożyczkowy „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”, który obejmuje cały kraj...
        
 
130924 Zobacz film zanim wyjedziesz
Brytyjska agencja ds. przestępczości zorganizowanej SOCA (Serious Organized Crime Agency) opublikowała raport pn. “Strategiczna ocena charakteru i skali handlu ludźmi w 2012 roku”...
        
 
Kary za niedopełnienie obowiązku powiadomienia o zatrudnienu
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje nałożenie grzywny za wykroczenia przeciwko jej przepisom,
        
 
Przetargi
160425: Unieważnienie: Operator koparko-ładowarki kl. III
Data publikacji: 2016-04-25
Do wyznaczonego terminu nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie.
         

160426 Przetarg: Operator koparko-ładowarki kl. III
Data publikacji: 2016-04-26
Usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia grupowego: Operator koparko-ładowarki kl. III...