Start
Odwiedza nas 8 gości

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie

przedłuża do odwołania nabór

WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

w ramach Projektu „@ktywność + wiedz@ = sukc€s” Poddziałanie 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla osób bezrobotnych, które dotychczas nie były objęte żadną formą wsparcia w ramach tego projektu w latach 2008 – 2014 oraz figurują w ewidencji osób bezrobotnych w PUP w Łukowie co najmniej 1 miesiąc bezpośrednio przed dniem złożenia wniosku.

 

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się  w zakładce Aktualności.

 INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Osoby posiadające status bezrobotnego, które w bieżącym roku zamierzają ubiegać się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a nie mają ustalonego profilu pomocy proszone są o zgłoszenie się do doradcy klienta (zgodnie z nowym podziałem literowym: stanowiska 1-8, pokój nr 14) w celu jego ustalenia.
Profil pomocy oznacza właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy określonych w ustawie.
UWAGA ! ZMIANY ORGANIZACYJNE

Informujemy, iż w związku ze zmianą organizacji pracy urzędu - od dnia 16.06.2014 r. osoby bezrobotne i poszukujące pracy będą obsługiwane na stanowiskach nr 1-8 oraz w pokoju nr 14 ( I piętro) według nowego podziału literowego.
 
Podział literowy oznacza obsługę osób zarejestrowanych w zależności od pierwszej i drugiej litery nazwiska.

Prosimy o zapoznanie się z nowym podziałem >>TUTAJ<< oraz przepraszamy na utrudnienia.
Od 27.05.2013r. istnieje możliwość zarejestrowania się w urzędzie pracy drogą elektroniczną lub złożenia elektronicznie wniosku o rejestrację.

Jeżeli dysponujesz:
  • podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
  • profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)
możesz samodzielnie zarejestrować się jako bezrobotny lub poszukujący pracy nie przychodząc do urzędu. Elektronicznej rejestracji dokonuje się na portalu www.praca.gov.pl

Jeżeli nie dysponujesz żadną formą podpisu elektronicznego możesz złożyć elektronicznie wniosek o zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy korzystając z portalu www.praca.gov.pl
Wizyta w urzędzie pracy jest wówczas konieczna, ale dzięki samodzielnemu wprowadzeniu wymaganych danych skracasz maksymalnie czas wizyty w urzędzie.
 
Ważna Informacja! Po dokonaniu elektronicznej rejestracji należy obowiązkowo zapoznać się z informacją wysłaną na podany przy rejestacji adres e-mail.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „Rejestracja

Uwaga !

Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, odpowiadającą wymogom określonym w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), którego treść jest następująca: „Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.”

W związku z powyższym treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Zmieniony ( 2014-07-22 )
 
 
 

 

 Została ona utworzona, aby przybliżyć Państwu zakres działalności oraz rolę, jaką odgrywa Urząd Pracy na lokalnym rynku pracy, a także formy pomocy skierowanej do osób bezrobotnych oraz dla pracodawców poszukujących nowych pracowników.


EFS
caz.gif
 EURES  BIP

Zmieniony ( 2014-01-17 )
 
Aktualności
140723 Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Informacja o Krajowym Funduszu Szkoleniowym od WUP w Lublinie.
        
 
140717 Staże w ramach projektów EFS
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie zaprasza pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla uczestników projektów „Postaw na aktywność” i „Młodzi aktywni"...
        
 
140717 Przedłużenie naboru na dotacje
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie przedłuża do odwołania nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej...
        
 
140521 Projekt: Outplacement dla oświaty (aktualizacja)
Informujemy, iż od 1 kwietnia 2014 roku do 30 września 2015 roku jest realizowany projekt pt. „Outplacement dla oświaty” w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013...
        
 
140516 Informacja nt. utworzenia Partnerstwa loklanego
Informacja na temat utworzenia Partnerstwa lokalnego na rzecz promocji zatrudnienia i przedsiebiorczości...
        
 
140417 Podsumowanie: Targi Pracy i Edukacji 2014
10 kwietnia 2014 r. odbyły się Targi Pracy i Edukacji w Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Łukowie zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie oraz Zespół Szkól Nr 1 im H. Sienkiewicza w Łukowie...
        
 
140318 Dni wolne od pracy urzędu
Zarządzenie Nr 6/14 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014r...
        
 
140210 Badanie losów absolwentów szkół wyższych
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zaprasza do udziału w badaniu losów absolwentów szkół wyższych...
        
 
140206 Zmiana zasad ubiegania się o dotację
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, że wprowadzone zostały zmiany do Zasad udzielania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej...
        
 
140108 Projekt: "Postaw na aktywność" - dokumenty
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, iż w udostępnił do pobrania dokumenty związane z projektem "Postaw na aktywność"...
        
 
140108 Projekt: "Młodzi aktywni" - dokumenty
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, iż w udostępnił do pobrania dokumenty związane z projektem "Młodzi aktywni"...
        
 
130924 Zobacz film zanim wyjedziesz
Pod koniec sierpnia 2013 roku brytyjska agencja ds. przestępczości zorganizowanej SOCA (Serious Organized Crime Agency) opublikowała raport pn. “Strategiczna ocena charakteru i skali handlu ludźmi w 2012 roku”...
        
 
Zmiany do Ustawy
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje o zmianach do Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Można się z nimi zapoznać >> TUTAJ << .
 
Informacja do osób odbywających staż

Informacja skierowana do osób odbywających staż.

        
 
Kary za niedopełnienie obowiązku powiadomienia o zatrudnienu
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje nałożenie grzywny za wykroczenia przeciwko jej przepisom,
        
 
Przetargi
140724 Przetarg: Kurs komputerowy z obsługą programu do kadr i płac
Data publikacji: 2014-07-24
Usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia grupowego: Kurs komputerowy z obsługą programu do kadr i płac w ramach projektu Postaw na aktywność współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...
         

140730 Przetarg: Pracownik administracyjno - biurowy
Data publikacji: 2014-07-30
Usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia grupowego Pracownik administracyjno - biurowy z elementami kadr i płac w ramach projektu Młodzi aktywni współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...
         

140730 Wybór oferty: Księgowość
Data publikacji: 2014-07-28
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę organizacji i przeprowadzenia szkolenia grupowego: ,,Księgowość od podstaw do samodzielnego księgowego”...