Start
Odwiedza nas 9 gości
NABÓR WNIOSKÓW NA BONY

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o przyznanie:

 • bonu szkoleniowego,
 • bonu stażowego (nabór wniosków do 30-01-2015r.),
 • bonu zatrudnieniowego,
 • bonu  na zasiedlenie.

Bon może być przyznany osobie, posiadającej status bezrobotnego, która spełnia łącznie poniższe warunki, czyli:

 • nie ukończyła 30. roku życia,
 • dla której ustalono profil pomocy II lub profil pomocy I - w uzasadnionych przypadkach (art. 33 ust. 2b i 2c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy),
 • założenia indywidualnego planu działania zakładają przyznanie bonu,
 • złożyła wniosek o przyznanie bonu.

Wnioski wydawane są u doradców klienta (stanowisko 1-8 oraz pokój nr 14 zgodnie z obowiązującym podziałem literowym).

Wnioski można składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie ul. Piłsudskiego 14, pok. Nr 10 w godz. 8.00 – 15.00.

Termin zakończenia w/w naboru uzależniony będzie od ilości złożonych wniosków.

>>WIECEJ INFORMACJI<<

NABÓR WNIOSKÓW NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie kosztów szkolenie indywidualnego oraz wniosków o dofinansowanie kosztów szkolenia indywidualnego (forma pomocy dla osób powyżej 30 roku życia).

Wnioski o sfinansowanie kosztów szkolenie indywidualne oraz o dofinansowanie kosztów szkolenia indywidualnego powinny zawierać uzasadnienie celowości szkolenia.

Szkolenia indywidualne, których koszt nie przekroczy 3 000 zł będą sfinansowane w całości (100% kosztów). Osoby zainteresowane powinny złożyć:

Osoby zainteresowane szkoleniem, którego koszt przekroczy 3 000 zł powinny złożyć:

W/w dokumenty można składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie ul. Piłsudskiego 14, pok. Nr 10 w godz. 8.00 – 15.00.

Termin zakończenia w/w naboru uzależniony będzie od ilości złożonych wniosków.

>>WIĘCEJ INFORMACJI<<

Zachęcamy do rejestrowania się w urzędzie pracy drogą elektroniczną lub składania elektronicznie wniosku o rejestrację.

Jeżeli dysponujesz:
 • podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
 • profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)
możesz samodzielnie zarejestrować się jako bezrobotny lub poszukujący pracy nie przychodząc do urzędu. Elektronicznej rejestracji dokonuje się na portalu www.praca.gov.pl

Jeżeli nie dysponujesz żadną formą podpisu elektronicznego możesz złożyć elektronicznie wniosek o zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy korzystając z portalu www.praca.gov.pl
Wizyta w urzędzie pracy jest wówczas konieczna, ale dzięki samodzielnemu wprowadzeniu wymaganych danych skracasz maksymalnie czas wizyty w urzędzie.
 
Ważna Informacja! Po dokonaniu elektronicznej rejestracji należy obowiązkowo zapoznać się z informacją wysłaną na podany przy rejestacji adres e-mail.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „Rejestracja

Uwaga !

Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, odpowiadającą wymogom określonym w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r.  poz. 267 ze zm.), którego treść jest następująca: „Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.”

W związku z powyższym treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
 • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),
 • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Zmieniony ( 2015-01-29 )
 
 
 

 

 Została ona utworzona, aby przybliżyć Państwu zakres działalności oraz rolę, jaką odgrywa Urząd Pracy na lokalnym rynku pracy, a także formy pomocy skierowanej do osób bezrobotnych oraz dla pracodawców poszukujących nowych pracowników.


EFS
caz.gif
 EURES  BIP

Zmieniony ( 2014-11-20 )
 
Przetargi
Brak aktualnych przetargów
Aktualności
150113 Pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, że od listopada 2014 r. uruchomiony został II etap programu pożyczkowego „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”, który obejmuje cały obszar kraju...
        
 
141222 Badanie losów absolwentów
Zapraszamy do udziału w badaniu losów absolwentów techników i zasadniczych szkół zawodowych...
        
 
140521 Projekt: Outplacement dla oświaty (aktualizacja)
Informujemy, iż od 1 kwietnia 2014 roku do 30 września 2015 roku jest realizowany projekt pt. „Outplacement dla oświaty” w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013...
        
 
140516 Informacja nt. utworzenia Partnerstwa loklanego
Informacja na temat utworzenia Partnerstwa lokalnego na rzecz promocji zatrudnienia i przedsiebiorczości...
        
 
130924 Zobacz film zanim wyjedziesz
Pod koniec sierpnia 2013 roku brytyjska agencja ds. przestępczości zorganizowanej SOCA (Serious Organized Crime Agency) opublikowała raport pn. “Strategiczna ocena charakteru i skali handlu ludźmi w 2012 roku”...
        
 
Zmiany do Ustawy
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje o zmianach do Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Można się z nimi zapoznać >> TUTAJ << .
 
Kary za niedopełnienie obowiązku powiadomienia o zatrudnienu
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje nałożenie grzywny za wykroczenia przeciwko jej przepisom,